Natuurbeheer

Natuurbeheer maakt een zeer belangrijk onderdeel uit van ons bedrijf. Meer dan de helft van de 125 ha die we beheren heeft een bijzondere landschappelijke of natuurdoelstelling. Als natuurboer leveren we een belangrijke bijdrage aan de broodnodige integratie van natuur en landbouw. Waar we ons bij de landbouwgronden richten op het verbeteren van de bodem door het vergroten van de bodemvruchtbaarheid, daar staat het natuurbeheer voor een belangrijk deel juist in het teken van verschralen.

Door de afvoer van organisch materiaal neemt de voedselrijkdom van de bodem af en neemt de biodiversiteit toe. Door een juiste integratie van deze twee doelen, enerzijds het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en anderzijds het vergroten van de biodiversiteit ontstaat er op ons bedrijf een prachtige win-winsituatie.

Zo is natuurhooi een belangrijk onderdeel van het rantsoen van de koeien, het jongvee en het slachtvee grazen in natuurgebieden en heel grof zomerhooi dient als strooisel in de stallen. Minder bruikbaar materiaal wordt gecomposteerd en teruggebracht als organisch materiaal op de akkers. Dit levert jaarlijks een grote hoeveelheid mooie natuurcompost op.

Zo beheren wij een groot deel van het kleinschalige agrarische beekdallandschap op Gennep. Door het maaien van de bloemrijke graslanden, oevers en rietlanden, het terugzetten van de houtwallen, het onderhouden van bermen, sloten en poelen en het knotten van wilgen krijgt de natuur op het landgoed volop ruimte voor ontwikkeling. Planten, insecten, vogels en andere dieren hebben daar veel profijt van.

In de loop der tijd zijn er diverse rapporten, beheerplannen en inventarisatielijsten over het gebied verschenen en is er aan diverse onderzoeken meegewerkt. Er wordt gewerkt aan een verschijningslijst van flora en fauna op Gennep. Ook zijn we actief aan het verder vergroten van de biodiversiteit door middel van kleine zeer specifiek toegepaste maatregelen. 

Header NatuurbeheerGuts uitsnede